Xiao N, Xu Q and Li M (2016). “hdnom: Building Nomograms for Penalized Cox Models with High-Dimensional Survival Data.” bioRxiv. doi: 10.1101/065524, http://biorxiv.org/content/early/2016/08/23/065524.full.pdf, http://biorxiv.org/content/early/2016/08/23/065524.

@Article{,
 title = {hdnom: Building Nomograms for Penalized Cox Models with High-Dimensional Survival Data},
 journal = {bioRxiv},
 year = {2016},
 author = {Nan Xiao and Qing-Song Xu and Miao-Zhu Li},
 doi = {10.1101/065524},
 publisher = {Cold Spring Harbor Labs Journals},
 url = {http://biorxiv.org/content/early/2016/08/23/065524},
 eprint = {http://biorxiv.org/content/early/2016/08/23/065524.full.pdf},
}
 • Nan Xiao. Author, maintainer.

 • Qingsong Xu. Author.

 • Miaozhu Li. Author.